Polityka prywatności, cookies

Polityka prywatności sklepu

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookie oraz narzędzi analitycznych.

ADMINISTRATOR

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych Klientów, Kontrahentów oraz innych osób wchodzących w relacje z wykorzystaniem strony https://www.hurtkrzesel.pl/ jest P.H.E&D z siedzibą w Iławie 14-200, ul. Niepodległości 7a.

Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować telefonicznie; 502 093 247 lub wysyłając wiadomość e-mail sklep@fotel.com.pl oraz inna skuteczna forma kontaktu o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W rozumieniu art. 37 pkt 1) RODO Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie czynności określone dla Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu art. 39 RODO realizowane są przez wyznaczonego pracownika firmy E&D z którym możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@fotel.com.pl   lub listownie na adres Administratora danych.

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonej działalności w tym poprzez stronę internetowej https://hurtkrzesel.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU

1.1   Dane osobowe wszystkich osób wchodzących w relacje poprzez serwis https://hurtkrzesel.pl (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii),
a niebędących w ramach złożenia zamówienia, zapytania czy też innych relacji dostępnych za pośrednictwem serwisu https://hurtkrzesel.pl przetwarzane są przez Administratora:

1.1.1        w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

1.1.2        w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

1.1.3        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

1.1.4        w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów,
w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1   Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

2.2   Dane osobowe są przetwarzane:

2.2.1        w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.2.2        w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, dotyczących odpowiedzialności za towar lub wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.2.3        w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

2.2.4        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

2.2.5        w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie –wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

2.2.6        w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING. 

 1. FORMULARZE KONTAKTOWE

3.1   Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2   Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.1        w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 1. MARKETING

4.1   Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1        wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2        wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3        kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newsletter);

4.1.4        prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2   W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 1. NEWSLETTER

5.1   Administrator świadczy usługę newsletter na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newsletter, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

5.2   Dane osobowe są przetwarzane:

5.2.1        w celu świadczenia usługi wysyłki newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.2.2        w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newsletter – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newsletter;

5.2.3        w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

5.2.4        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. 

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

6.1   Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Google+). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.

6.2   Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Więcej informacji na temat na naszych profilach w mediach społecznościowych.

  OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe w związku z profilem działalności Administratora w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, w szczególności tj.: dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe, Urzędowi Skarbowemu, Policji, prokuraturze, sądom i innym organom oraz urzędom, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, innym podmiot świadczącym usługi prawne, w tym adwokatom i radcom prawnym, bankom i operatorom płatności.

Z uwagi na to, że Administrator korzystamy z usług dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego wybrane kategorie danych osobowych mogą być przekazywane w wyjątkowych sytuacjach poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną określoną w rozdziale V RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul przyjęte przez Komisję Europejską.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE.

 

WPROWADZENIE

Nasza strona internetowa, https://hurtkrzesel.pl  l(dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez osoby trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

CZYM SĄ COOKIES

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

CZYM SĄ SKRYPTY?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

CO TO JEST PIXEL TAG?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o Tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

PLIKI COOKIES

CIASTECZKA TECHNICZNE LUB FUNKCJONALNE

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

COOKIES ANALITYCZNE

Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.

PRZYCISKI SOCIAL MEDIA

Na naszej stronie umieściliśmy przyciski dla Facebook aby promować strony internetowe (np. „Lubię” / „Like", „przypinać”) lub udostępniać (np. „Tweetować”) w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Te przyciski działają przy użyciu fragmentów kodu pochodzących od samych Facebook i Instagram. Ten kod umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać określone informacje, dzięki czemu można wyświetlać spersonalizowane reklamy.

Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności tych sieci społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, jak są przetwarzane dane za pomocą tych plików cookie. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości zanonimizowane.

UMIESZCZONE PLIKI COOKIE

Wśród umieszczonych plików znajdują się m.in. pliki związane z działaniem narzędzi analitycznych (Google Analytics), prezentacji filmowych (YouTube), map (Google Maps), systemu komentarzy (Ceneo) a także skrypty niezbędne do działania strony. Klikając przycisk „DOSTOSUJ” możesz wyłączyć Analityczne Pliki Cookie.

ZGODA

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz preferencje" wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.

 TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
 • Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na dole tego oświadczenia cookie. Jeśli wnosisz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki, plików cookie oraz oświadczenia, prosimy o kontakt z nami:

sklep@fotel.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 502 093 247

P.H.E&D

Niepodległości 7a

14-200 Iława

 

Sonda
Masz 20 sekund ? Czy wiesz, że nie każde krzesło będzie dobre dla Ciebie ?
Czy chcesz stworzyć krzesło dla siebie?
Blog chmura tagów
jak dojechać
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl